Spinal muskelatrofi är en autosomal recessiv genetisk sjukdom där ett barn ärver två deleterade eller muterade SMN1-gener – en från varje förälder4:

Eftersom SMA förekommer i alla populationer rekommenderar Amerikanska sällskapet för medicinsk genetik och genomik (American College of Medical Genetics and Genomics, ACMG) att bärarscreening ska utföras hos par med alla former av rastillhörighet och etnisk bakgrund. ACMG föreslår att testning ska utföras antingen innan befruktning eller tidigt under graviditeten för att tillåta bärare att kunna ta informerade beslut om fortplantning5

Molekylär genetisk testning är ett viktigt verktyg för diagnostisering av spinal muskelatrofi6,7

SMN-gendeletionstestet rekommenderas som det första diagnostiska steget för en patient som misstänks ha spinal muskelatrofi.

Om en patient har en enstaka kopia av SMN1-genen och om kliniska tecken och symtom påvisar SMA kan sekvensering av den kvarvarande SMN1-genen identifiera mutationen och bekräfta diagnosen.7

Även om screening av nyfödda inte är standardpraxis ännu så är tiden till diagnos avgörande. Baserat på sjukdomens naturliga förlopp kan en tidig diagnos som leder till en tidigare intervention hjälpa till att förbättra utfallet för barn med SMA.8

Differentialdiagnoser för spinal muskelatrofi

Spinal muskelatrofi orsakas av homozygota deletioner eller mutationer som involverar SMN-genen vid lokus 5q13 i kromosom 5. Det finns många sällsynta neuromuskulära sjukdomar (t.ex. Lambert-Eatons myastena syndrom som påverkar 0,05/100 000 människor varje år). Dessa sjukdomar kan involvera mutationer i en mängd olika gener som inte är förknippade med 5q13. Differentialdiagnosen för 5q-spinal muskelatrofi inbegriper men är inte begränsad till9:

Ryggmärgssjukdomar
 • Neoplasmer (SMA typ I, II, III)
 • Andra myelopatier
Andra sjukdomar i de motoriska nervcellerna
 • Spinal muskelatrofi med respiratorisk distress (SMARD)
 • Juvenil muskelatrofi i distal övre extremitet (Hirayamas sjukdom)
 • Fazio-Londes syndrom, Brown-Vialetto-van Laeres syndrom
 • Andra icke-5q-SMA
 • Juvenil amyotrofisk lateralskleros
Neuropatier
 • Medfödd hypomyeliniserande neuropati eller axonal neuropati
 • Ärftliga motoriska och sensoriska neuropatier
 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati
Nerv-muskelförbindelsesjukdomar
 • Botulism
 • Medfödda myastena syndrom
 • Lambert-Eaton myastent syndrom
 • Autoimmun myasthenia gravis
Myopatier
 • Medfödda myopatier
 • Medfödd myotonisk dystrofi
 • Medfödda muskeldystrofier
 • Muskeldystrofier
 • Mitokondriella myopatier
 • Glykogenos/Pompes sjukdom
 • Andra metabola myopatier
 • Inflammatoriska myopatier
 • Kanalopatier
Andra sjukdomar
 • Kromosommissbildningar
 • Prader-Willis syndrom
 • Missbildningar i centrala nervsystemet

Referenser

Hur skiljer sig den diagnostiska processen ur en förälders/vårdgivares perspektiv?

Ta reda på mer